Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på www.holdfest.nu
www.holdfest.nu ejes af HoldFest.Nu, CVR-nr. 26350557, adresse Glamhøjvej 29, 8220 Brabrand, tlf. 40109392, e-mailadresse HoldFestNu@gmail.com.

Aftalerne indgås på dansk.

Fortrydelsesretten gælder kun for private forbrugere, der handler via www.holdfest.nu. Erhvervsdrivende har ikke fortrydelsesret.

Betaling og levering

Vi modtager betaling med (endnu ikke opsat).

Benyttes et internationalt betalingskort (som for eksempel Visa eller Mastercard) vil ordrebeløbet blive reserveret på din bankkonto med det samme. I tilfælde af en annullering, vil reservationen af beløbet typisk blive ophævet/frigivet efter 1-2 bankdage. Nogle banker kan dog bruge op til 30 dage på at ophæve en reservation.

Beløbet trækkes først, når varen afsendes.

Hvis du har bestilt flere varer, og en af varerne er i restordre, trækker vi først betalingen for denne vare, når varen afsendes.

Priserne er angivet i danske kroner. Oven i prisen skal tillægges prisen for fragt. Du vælger fragtformen i slutningen af bestillingsforløbet. Der kan evt. pålægges betalingsgebyr, afhængig af den valgte betalingsform.

Vi bestræber os på at sende din ordre senest 5 dage efter dit køb.

Vi leverer varerne med (endnu ikke opsat).
Vi leverer til (endnu ikke opsat).

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde en aftale uden begrundelse inden for 14 dage

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en anden person, som du har valgt (dog ikke transportøren), får varen i fysisk besiddelse.

Hvis du har bestilt flere varer i en ordre, og vi ikke kan levere varerne samtidig, løber fortrydelsesfristen fra du eller en anden person, som du har valgt (dog ikke transportøren) får den sidste vare i fysisk besiddelse.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Sådan udnytter du fortrydelsesretten

Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Du kan fx sende et brev eller en e-mail, hvor du oplyser, at du fortryder til HoldFest.Nu, Glamhøjvej 29, 8220 Brabrand, 40109392, HoldFestNu@gmail.com.

Du kan benytte lovens standardfortrydelsesformular fortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Fortrydelsesformularen findes sidst i ordrebekræftelsen.
Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om, at du fortryder købet, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Returnering af varen og returomkostninger

Hvis du har fortrudt købet af en vare, skal du sende eller aflevere varen til Glamhøjvej 29, 8220 Brabrand uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Varer kan ikke sendes pr. efterkrav eller uden omdeling.

Du skal selv betale for returnering af varen.

Tilbagebetaling af pengene ved fortrydelse

Når du fortryder, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder eventuelle leveringsomkostninger
Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi kan dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller til du har fremsendt dokumentation for, at varerne er returneret.
Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Afprøvning af varen og emballage

Du hæfter kun for en evt. forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som den fungerer på.
Du må normalt undersøge varen på samme måde, som man kan og må i en forretning, men du må ikke tage den i brug. Hvis du har brugt den på en måde, som man ikke må eller kan i en forretning, og vi ikke kan sælge den igen, eller ikke kan sælge den til fuld pris igen, må du regne med, at vi fratrækker værdiforringelsen i det beløb, du skal have tilbage. Hvis varen ikke længere har en handelsværdi, tilbagebetaler vi ikke købsbeløbet.
Du skal tilbagelevere varen i originalemballagen.
Du bør endvidere sørge for, at varen er forsvarligt indpakket, når du returnerer den. Du bærer selv risikoen for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer.

Reklamation - Hvis der er noget galt med varen

Hvis du køber en vare, og der er en mangel ved den - f.eks. en materiale- eller fabrikationsfejl - finder købelovens regler anvendelse. Du har 24 måneders reklamationsret, forudsat du reklamerer inden for rimelig tid. Hvis du reklamerer indenfor 2 måneder vil reklamationen altid være rettidig. Du kan returnere varen til os og forklare hvad problemet er, helst så detaljeret som muligt.

Du kan også bruge reklamationsskemaet, som du kan downloade her.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger.

Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Gem postkvittering inkl. oplysning om fragtomkostninger samt evt. track- and trace-nummer.

Fortrolighedspolitik

Vi forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Vi vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Vi vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus. Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved mediation, og hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet.

Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen som udgangspunkt være mindst 720 kr. Beløbsgrænserne kan blive ændret. Du skal betale et gebyr for at få klagen behandlet.

EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - https://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse HoldFestNu@gmail.com.

LEJEBETINGELSER

1) Anvendelse
Følgende almindelige lejebetingelser anvendes på al leje af materiel fra HoldFest.Nu, med mindre andet er
specielt skriftligt aftalt.


2) Lejeperiode
Hvis ikke andet er aftalt, gælder nævnte priser for én dag eller weekend, samt mulighed for afhentning eller levering
dagen før og efter. Hvis HoldFest,Nu ikke modtager det lejede rettidigt, opkræves 50 % af det fulde beløb for
hver efterfølgende dag. For Jukebokse er lejeperioden kun selve festdagen og frem til næste morgen.


3) Afbestilling af telte
For telte og tilbehør til samme, betales 70 % af lejeværdien ved afbestilling senere end 30 dage før leveringen, ved
afbestilling mellem 30-60 før levering betales 40 % af lejeværdien.


4) Eventuelle ændringer eller afbestilling af andet
Af hensyn til vores arbejdsgang er det ikke muligt at ændre en ordre nedad senere end 6 arbejdsdage før
leveringsdagen. I konfirmationsperioden gælder dog 14 dage før. Ved eventuel annullering af lejeaftale inden 8 dage før
aftalt levering, betales 50 % af det fulde beløb, ved senere annullering erlægges det fulde lejebeløb. Da der på digitale
Jukebokse betales en stører afgift pr. måned til NBC og GRAMEX vil der ved afbestilling efter 14 dage fra
bestillingsdatoen blive opkrævet et gebyr på kr. 500,-.


5) Levering & transport
Ved transport forstås kørsel fra HoldFest.Nu adresse, og så tæt på lejers ønskede brugsadresse som lovligt
muligt. Hvis ikke andet er aftalt er lejer behjælpelig med aflæsning og læsning af det lejede materiel på brugsadressen.
 Jukeboksen leveres, hvis ikke andet er aftalt på selve festdagen og lejer eller en af lejeren udpeget ansvarlig
myndig person skal være til stede ved modtagelsen og afhentning, samme person skal reklamerer overfor chaufføren
såfremt der er visuelle skader på jukeboks eller tilbehør – Såfremt chaufføren skønner det, skal lejer eller dennes
repræsentant være behjælpelig med af og pålæsning samt placering af jukeboksen, det samme gør sig gældende uden
opfordring ved trapper eller svært passable passager.
I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig, brand, statslige indgreb eller anden force majeure, som
forhindrer, eller i væsentlig grad vanskeliggør levering af materiellet, udsættes levering af materiellet, så længe den
pågældende tilstand varer.


6) Forsinkelse
Hvis en levering forsinkes eller forhindres på grund af de i pkt. 5 nævnte forhold, er lejer berettiget til at hæve aftalen,
såfremt forsinkelsen er væsentlig for lejer.


7) Ansvar for levering fra samarbejdspartnere
HoldFest.Nu frafalder ethvert ansvar for levering af varer og/eller tjenester fra tredje part (dvs. vores eventuelle
samarbejdspartnere).


8) Udlejningsbetingelser for telte
Lejer kan ikke forvente at få det lejede opstillet i tilfælde af så dårligt vejr, eller anden force majeure, at det opstillede
ville lide væsentlig skade. HoldFest.Nu er uden ansvar for eventuel opstået forsinkelse som følge heraf.
Byens Festudlejning er ligeledes ikke ansvarlig for uvejr, vind eller temperatur.
8A) Specielt for telte og tilhørende gulve
Jordbunden skal være af en sådan beskaffenhed, at teltpløkke kan isættes forsvarligt.
Hvis HoldFest.Nu skal lægge gulv, skal arealet være plant og evt. græs skal være nyslået. Ved eventuel
opklodsning af gulv bliver der beregnet ekstra timeløn + materialeforbrug.
Står lejer selv for nedlægning og optagning af gulvet skal pladerne leveres stablet, som ved modtagelsen.
Lejer fjerner enhver form for affald i og omkring teltet, inden dette nedtages.
Opvarmning af telte skal foregå ved hjælp af materiel, der er godkendt til dette brug.
Lejer er selv ansvarlig for myndighedernes eventuelle godkendelse af opstillingen. (Kan være nødvendigt i visse tilfælde)!


9) Ansvarlig person + hjælpere
Der skal altid være én til to hjælpere, og en ansvarlig person tilstede ved opstillingen, for rigtig placering etc., og ved
nedtagning for konstatering af eventuelle skader.

10) Opklæbning mv.
Henstilling af genstande og opklæbning på teltdugen må ikke finde sted. Der må ej heller grilles, bruges åben ild eller
rygeovn i - eller i nærheden af de lejede telte.


11) Ansvar for det lejede materiel
Rent juridisk skal det man har lånt / lejet tilbageleveres i samme stand som da man modtog det – det vil sige - så længe
det lejede befinder sig hos lejeren, er denne ansvarlig for enhver hændelig skade, der eventuel måtte påføres det lejede,
ligesom lejer bærer risikoen for det lejedes bortkomst eller hændelige undergang.
Kan en reparation udføres, sker dette ved HoldFest.Nu foranstaltning og for lejers regning. Ved bortkomst og
ikke reparerbare skader, erstattes til fuld nyværdi. HoldFest.Nu er ikke ansvarlig for eventuel personskade
forvoldt af det lejede.
Ved leje af Telte og gulve tillægges lejeprisen inkl. moms Det er en
betingelse for forsikringsdækningen, at de lejede genstande opbevares og behandles betryggende, at der udvises
påpasselighed, samt at anmeldelse af skader sker straks over for forsikringsselskabet. Lejer er ansvarlig i fuldt omfang for skaden.


12) Betalingsbetingelser
Lejebeløbet med eventuelle tillæg for andre ydelser betales kontant ved levering, såfremt ikke andet skriftligt
er aftalt. Ved fremsendelse af frankerede forsendelse påføres et faktureringsgebyr. Ved for sen betaling påføres renter ifølge
gældende lov, samt et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker.


13) Eventuelle reklamationer
Eventuelle reklamationer skal foretages inden ibrugtagning, dog senest 12 timer efter modtagelse. Hvis lejer ikke
rapporterer til HoldFest.Nu om fejl eller mangler, inden for den givne tidsramme, betragtes materiellet som
modtaget i fejlfri stand, hvorved lejer har ansvaret som beskrevet i pkt. 11. Senere reklamationer anerkendes ikke.


14) Særligt
Alle lejede effekter returneres i rengjorte stand, hvis ikke andet er aftalt, dog ikke de dele, der på ordrebekræftelsen står
nævn med at vi vasker op (blandt andet drikkeglas), stofduge og servietter som tilbageleveres i en vasketøjssæk - alle
udleverede duge og servietter bliver sendt til vaskeri uanset om de er brugte eller ej. Ved afhentning/tilbagelevering skal
det lejede service være pakket i samme emballage som det blev leveret i. Borde, stole og emballage til materiellet må
ikke udsættes for fugt, regn eller lignende.
Alle angivelser for mål og vægt er ca. angivelser.
Der kan også forekomme små forskelle i længder på dugene. Dette har ingen betydning hvis De vælger de korrekte
længder til bordene. HoldFest.Nu vil gerne vejlede om hvilke længder De skal bruge.

15) Rengøring
- Borde tørres af med en fugtig klud.
- Stole renses med lunkent vand (evt. stearin klarer vi)
- Rødvinspletter på duge eller tøj overhældes straks med hvidvin (neutraliserer rødvinen)!
- Teltgulve skal være fejet før afhentning.
- Alt vort bestik, glas og porcelæn tåler opvaskemaskine, men husk at kontrollere salt og afspændingsmiddel i maskinen.
- Brugte duge tilbageleveres i vasketøjssæk.


HoldFest.Nu forbeholder sig retten til prisændringer.


Venlig hilsen
HoldFest.Nu

Kontakt HoldFest.Nu telefonisk på 40 10 93 92 eller mail holdfestnu@gmail.com